Podsumowanie nowości i zmiany w programie Appmedica – luty 2021

Blog

Podsumowanie nowości i zmian w systemie Appmedica – luty 2021

Appmedica to system, który stale rozwijamy. Poniżej przedstawiamy listę zmian w naszym programie, które wprowadziliśmy w wersji produkcyjnej, zarówno w zakresie aplikacji webowej, jak i aplikacji mobilnej.

W lutym szczególny nacisk położyliśmy na rozwój aplikacji mobilnej, która zaczyna posiadać coraz więcej funkcji, które już dzisiaj posiada Appmedica w wersji web. Wprowadziliśmy zmiany w interfejsie i użyteczności, tak żeby w przypadku takiego podręcznego narzędzia, mieć wygodny dostęp do (stale rosnącej liczby) danych.

Co się zmieniło w Appmedica w lutym 2021 r.

 1. Dodawanie oraz edytowanie tagów w karcie urządzenia używając aplikacji mobilnej.
 2. Zmiana sposobu wyświetlania karty części w aplikacji mobilnej AM.
 3. Dodanie opcji pobierania listy wszystkich zgłoszeń w aplikacji mobilnej.
 4. Dodanie informacji w aplikacji mobilnej kiedy zostały dokonane ostatnie aktualizacje.
 5. Rozbicie zmiennej dotyczącej kodów i cech NFZ na dwie osobne zmienne zawierające Kody(1) i cechy(2).
 6. Zmiany do wersji mobilnej polegające na ulepszeniu interfejsu użytkownika poprzez reorganizacje kilku podstawowych elementów aplikacji.
 7. Do dashboardu został dodany widget umożliwiający użytkownikowi tworzenie i używanie skrótów wewnątrz programu.
 8. Zwiększono obszar na podpis w aplikacji mobilnej.
 9. Zmiana sposobu działania raportu serwisowego tak aby pokazywał też zaplanowane zadania.
 10. Ułatwienie procedury dodawania zadań do urządzeń z umową poprzez automatycznie zakładanie zadania na umowę.
 11. Zaimplementowanie funkcjonalności z wersji web do wersji mobilnej – dodawanie pozycji do niektórych słowników podczas edycji/tworzenia karty urządzenia.
 12. Zmiana sposobu działania panelu konfiguracji opcji odpowiedzialnej za numerowanie zadań wg. podanej specyfikacji.
 13. Zmiana mechanizmu przeliczania kwot w fakturach. Wcześniej przy edycji dużych faktury kwoty były uśredniane z kwoty brutto faktury, a użytkownik mógł edytować ręcznie dowolne pozycje. Teraz użytkownik może wybrać pomiędzy sumowaniem pozycji w fakturze z kosztów cząstkowych albo ww. uśrednieniem kosztów pozycji na podstawie całościowego kosztu brutto.
 14. Zmiana sposobu wyświetlania rejestrów gruntów poprzez podzielenie je na grunty i budynki w inwentarzu.
 15. Wyłączenie pojawiającego się okna proponującego ustawienie czynności okresowej na urządzeniach z zaznaczoną opcją “Nie podlega czynnościom okresowym”.
 16. Dodanie umów użyczenia or darowizny do dostępnych typów umów.
 17. Teraz poprzez zarządzanie uprawnieniami grup użytkowników administracja może umożliwić użytkownikom bez uprawnień edycji danej karty do drukowania dokumentów opartych na tej karcie.
 18. W aplikacji mobilnej wszystkie zdjęcia powiązane z danym urządzeniem wyświetlają się teraz w mini galerii przy nazwie karty.
 19. Dodanie imienia i nazwiska zalogowanego użytkownika do menu bocznego razem z wersją aplikacji w dolnym rogu tego menu.
 20. Zmiana metody podglądu obrazków załączonych do karty urządzenia w aplikacji mobilnej na mini-moduł galerii.
 21. Możliwość dodawania zdjęć i większej ilości danych podczas dodawania nowego urządzenia w aplikacji mobilnej.
 22. Do AM jest planowane dodanie osobnego dashboardu dla kadry zarządczej zawierającej wybrane i doprecyzowane raporty.
 23. Dodanie nowej zmienne zawierającej części.
 24. Ulepszenie sposobu wyświetlania urządzeń z innych jednostek dla użytkowników.
 25. Możliwość rezerwacji sal laboratoryjnych poprzez AM.
 26. Dodanie do filtrów opcji filtrowania po właścicielach urządzenia.
 27. Użytkownik tworzący fakturę w programie podczas dodawania do niej sprzętów ma teraz wyświetlony numer porządkowy dla danego urządzenia w tej fakturze podczas tworzenia i potem w karcie danej faktury.
 28. Zmiana sposobu sortowania urządzeń w karcie umowy na sortowanie ich po kolejności dodania do umowy zamiast sortowania alfabetycznego.
 29. Dodanie powiadomień push do aplikacji mobilnej (w trakcie)
 30. Dodanie zmiennej zawierającej następną czynność okresową dla danego urządzenia.
 31. Podczas gdy użytkownik zmieni status zadania na taki który ma nadrzędnie wybrany status “Wysłane do serwisu” urządzenia podłączone do zadania zostają wyłączone.
 32. Automatyczne zaciąganie firmy odpowiedzialnej za serwis urządzenia podczas tworzenia zadania.
 33. Używanie zmiennych z szablonu w nazwie generowanego pliku.
 34. Dodanie przycisku w podglądzie zgłoszenia odpowiedzialnego za wygenerowanie dokumentu podsumowania zgłoszenia.
 35. Dodanie zmiennej zawierające komentarze awarii oraz komentarze awarii + numer telefonu w zgłoszeniu.
 36. Dodanie osobnego rejestru na urządzenia tymczasowe (testowane/demo).
 37. Nowa zmienna w szablonie zleceń email zawierająca datę następnej czynności okresowej
 38. Ułatwienie procesu tworzenia zadań z poziomu karty urządzenia poprzez zaciąganie danych do następnej ustawionej czynności okresowej. (Firma, Typ czynności)
 39. Od teraz można wprowadzać więcej niż jeden adres email w karcie firmy.
 40. Użytkownik jest teraz w stanie grupowo edytować specyfikacje czynności okresowych w urządzeniach.
 41. Użytkownik może teraz zmienić koszty zadania wybierając daną ofertę której koszty mogą różnić się od kosztów planowanych i zostać zaciągnięte do kosztów “rzeczywiście” poniesionych co umożliwia łatwą edycję kosztów w późniejszych etapach realizowania zadania u klienta.
 42. W konfiguracji szpitala można włączyć opcję automatycznego odświeżania indeksów zadań.
 43. Moduły moją teraz oddzielone grupy uprawnień co do urządzeń.
 44. Od teraz można zaznaczyć w karcie urządzenia opcja, która oznacza to urządzenie jako niepodlegające czynnościom okresowym.
 45. Dodane checkboxy do list w zadaniach i fakturach, umożliwiające wywołanie funkcji edycji / grupowej edycji / dodania do raportu dla wielu urządzeń jednocześnie
 46. Dodanie zmiennej do szablonu odpowiedzialnej za zaciąganie komentarza i nr. telefonu z zagłoszenia.

Podziel się artykułem:

Sprawdź podobne artykuły:

2023-02-13T21:55:58+00:00
Go to Top