Co nowego w Appmedica – maj 2024

Aktualizacje systemu Appmedica w maju 2024

Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem naszego programu, aby lepiej odpowiadał na Państwa potrzeby. Każda aktualizacja jest wynikiem intensywnych badań i analiz, mających na celu dostarczenie najbardziej efektywnych rozwiązań. Z przyjemnością prezentujemy najnowsze aktualności i zmiany, które wprowadziliśmy w naszym systemie.:

 1. Dodano opcję wyszukiwania serwisantów na liście zgłoszeń innych w aplikacji mobilnej: Usprawniliśmy proces wyszukiwania serwisantów na liście zgłoszeń w aplikacji mobilnej, co pozwala na szybsze przypisywanie zgłoszeń odpowiednim osobom i poprawia efektywność zarządzania zadaniami w terenie.
 2. Dodano funkcję sterującą automatycznym uzupełnianiem id zewnętrznego: Dzięki tej funkcji system automatycznie nadaje kolejne numery identyfikacyjne dla sprzętu medycznego, technicznego i IT. To upraszcza proces rejestracji i zarządzania sprzętem, zapewniając unikalność i zgodność danych.
 3. Dodano obsługę komunikatu Cookie. Możliwe jest skonfigurowanie komunikatu, który wyświetli się w trakcie pierwszego logowania do systemu (logowanie oznacza akceptację): Implementacja komunikatu Cookie zgodnie z przepisami RODO zapewnia użytkownikom pełną informację o polityce cookies, co zwiększa zgodność z przepisami i transparentność w zarządzaniu danymi.
 4. Dodano kolumny z numerem zgłoszenia i możliwość jego podglądu na liście zgłoszeń przekazania w Dashboard: Dzięki tej funkcji masz teraz szybki dostęp do numerów zgłoszeń oraz możliwość ich podglądu bezpośrednio z listy. To usprawnia proces zarządzania zgłoszeniami przekazania.
 5. Dodano możliwość natywnego skanowania kodów kreskowych lub kodów QR wygenerowanych w systemie Appmedica za pomocą skanera zewnętrznego w aplikacji webowej: Dzięki tej funkcji skanowanie kodów kreskowych i QR staje się jeszcze prostsze i bardziej zintegrowane z procesami zarządzania sprzętem. To przyspiesza inwentaryzację i identyfikację urządzeń, poprawiając efektywność operacyjną.
 6. Dodano sortowanie na liście firm w kolumnie nazwa firmy: Możliwość sortowania listy firm według nazwy pozwala na szybsze i bardziej efektywne wyszukiwanie oraz zarządzanie firmami.
 7. Uwzględniono możliwość dodania wielu osób odpowiedzialnych w zgłoszeniu innym w aplikacji mobilnej: Teraz można przypisać więcej niż jedną osobę odpowiedzialną do zgłoszenia, co poprawia koordynację działań i zapewnia, że odpowiednie osoby będą informowane i zaangażowane w proces rozwiązywania zgłoszeń.
 8. Ujednolicono nazewnictwo. Zamieniono MPK -> OPK. Od teraz w całej aplikacji widoczne jest oznaczenie OPK: Standaryzacja nazewnictwa w całej aplikacji poprawia spójność i zrozumiałość interfejsu użytkownika. To ułatwia nawigację i użytkowanie systemu, eliminując potencjalne niejasności.
 9. Informacja o kwocie pozostałej do rozliczenia widoczna cały czas na ekranie podczas dodawania/edycji umowy: Podczas pracy nad umowami, masz teraz stały dostęp do informacji o pozostałej kwocie do rozliczenia. To zapewnia lepszą kontrolę finansową i ułatwia zarządzanie budżetem.
 10. Karta sprzętu – dodano konfigurację umożliwiającą wyświetlenie danych w polach nazwa sprzętu i etykieta jako głównych danych sprzętu: Ta funkcja pozwala na lepsze zarządzanie danymi sprzętu, wyświetlając najważniejsze informacje na karcie sprzętu. To ułatwia identyfikację i zarządzanie zasobami, zwiększając przejrzystość i dostępność kluczowych danych.
 11. Dla pól “osoba odpowiedzialna” i “serwisant” dodano konfigurację umożliwiającą, które grupy będą wyświetlane na liście we wskazanych polach. Dodatkowo możliwe jest zawężenie list do użytkowników z dostępem do kategorii zadania: Teraz można precyzyjnie kontrolować, które grupy użytkowników są wyświetlane na liście osób odpowiedzialnych i serwisantów. To umożliwia lepsze zarządzanie zadaniami, zapewniając, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do konkretnych kategorii zadań.
 12. Zmodyfikowano etykietę “komentarz” i zastąpiono etykietą “opis zgłoszenia” w zgłoszeniach ogólnych: Ta zmiana etykiety poprawia klarowność i zrozumienie, co należy wpisać w polu, co z kolei może prowadzić do bardziej szczegółowych i dokładnych opisów zgłoszeń.
 13. Dodano konieczność podania obecnego hasła podczas jego zmiany: Wprowadziliśmy wymóg podania obecnego hasła przy jego zmianie, co zwiększa bezpieczeństwo kont użytkowników, zapobiegając nieautoryzowanym zmianom i chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem.
 14. Dodano w Administracji konfigurację “wypełnienie pola ‘serwisant’ nie jest wymagane do założenia zadania”. Po włączeniu funkcji pole serwisant jest nieobowiązkowe w trakcie tworzenia i realizacji zadania, do czasu gdy będziemy chcieli zmienić status zadania na nadrzędny “wykonane” lub “zakończone” (Zadania): Ta elastyczność pozwala na szybkie tworzenie zadań bez konieczności natychmiastowego przypisania serwisanta, co przyspiesza proces w sytuacjach awaryjnych lub gdy serwisant nie jest jeszcze określony.
 15. Dodano możliwość edycji pola “Wartość rynkowa” w edycji grupowej parametrów: Teraz możesz zbiorowo edytować wartość rynkową sprzętu, co upraszcza zarządzanie danymi finansowymi i umożliwia szybkie aktualizacje w przypadku zmian na rynku.
 16. Dodano nowe typy plików: Dokumentacja instalacyjna, Wyniki laboratoryjne, Formularz monitorowania, Formularz demontaż, Świadectwo gwarancji, Formularz przeniesienia: Wprowadzenie nowych typów plików umożliwia lepsze zarządzanie dokumentacją techniczną i gwarancyjną, co poprawia organizację dokumentów i usprawnia procesy administracyjne.
 17. Dodano pobieranie cen asortymentu z umów podczas dodawania wniosków zakupowych: Automatyczne pobieranie cen asortymentu z umów przy dodawaniu wniosków zakupowych przyspiesza i upraszcza proces tworzenia wniosków, eliminując ręczne wprowadzanie danych i minimalizując ryzyko błędów.
 18. Dodano opcje dodania podkategorii również dla sprzętu medycznego i IT: Wprowadzenie podkategorii dla sprzętu medycznego i IT umożliwia bardziej szczegółową klasyfikację i zarządzanie sprzętem. To ułatwia organizację i szybkie wyszukiwanie sprzętu, poprawiając efektywność operacyjną.
 19. Dodano nowe zmienne do szablonu podsumowania zgłoszenia: ${asortyment_uzyty}, ${asortyment_uzyty_ilosc}, ${asortyment_uzyty_wartosc}: Teraz możesz lepiej dokumentować zgłoszenia, uwzględniając szczegółowe informacje o użytym asortymencie, jego ilości oraz wartości. To zwiększa przejrzystość i dokładność raportów serwisowych.
 20. Dodano powiadomienia push wyświetlane w momencie: założenia i edycji zgłoszenia innego, założenia i edycji zgłoszenia ogólnego/awari: Usprawniliśmy komunikację w aplikacji mobilnej poprzez wprowadzenie powiadomień push. Dzięki temu użytkownicy natychmiast otrzymują informacje o nowych i zmodyfikowanych zgłoszeniach, co poprawia reakcję na zgłoszenia i koordynację działań.
 21. Usprawniono możliwość dodawania zdjęć do pojazdów: Teraz można łatwiej i szybciej dodawać zdjęcia do pojazdów, co umożliwia lepszą dokumentację i wizualną identyfikację pojazdów.
 22. Pod kaflem zbliżające się zadania w Dashboard znajdą się teraz wszystkie zadania, również te, które nie są zbliżające lub przeterminowane: Rozszerzenie widoku zadań w Dashboard o wszystkie zadania, niezależnie od ich statusu, zapewnia pełniejszy przegląd nadchodzących i przeterminowanych zadań. To umożliwia lepsze zarządzanie czasem i zasobami, zapewniając, że żadne zadanie nie zostanie pominięte.
 23. Dodano obsługę zmiennych dotyczących sprzętu w szablonie wydruku kodu kreskowego: Teraz możesz dostosować szablony wydruku kodów kreskowych, uwzględniając podstawowe dane dotyczące sprzętu. To ułatwia identyfikację i zarządzanie sprzętem, zapewniając dokładność i zgodność danych.
 24. Implementacja certificate pinning w celu zwiększenia bezpieczeństwa komunikacji sieciowej: Certificate pinning zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń dla komunikacji sieciowej, chroniąc przed atakami typu man-in-the-middle i zapewniając, że komunikacja między klientem a serwerem jest bezpieczna.
 25. Dodano możliwość akceptowania trwałych przekazań przez użytkowników o funkcji Pion Techniczny: Użytkownicy z funkcją Pion Techniczny mogą teraz akceptować trwałe przekazania sprzętu, co usprawnia proces zatwierdzania i przekazywania zasobów, zwiększając efektywność i kontrolę nad operacjami technicznymi.
 26. Wygasłe umowy sukcesywnych dostaw nie będą już możliwe do wybrania na zgłoszeniu zapotrzebowania: Zapewnienie, że tylko aktualne umowy mogą być wybrane na zgłoszeniu zapotrzebowania, minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia zgodność z obowiązującymi umowami. To poprawia precyzję i efektywność procesów zakupowych.
 27. Wprowadzono ograniczenie w typach plików możliwych do dodania do Appmedica, co zwiększa bezpieczeństwo aplikacji: Dzięki wprowadzeniu restrykcji dotyczących typów plików możliwych do dodania, zwiększyliśmy bezpieczeństwo aplikacji. To chroni system przed potencjalnie złośliwymi plikami, zapewniając bezpieczne środowisko pracy.
2024-06-03T12:26:30+00:00
Go to Top